Cudzoziemiec a ubezpieczenie zdrowotne – co warto wiedzieć?

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski może korzystać z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) lub na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to międzynarodowa umowa, która ma na celu zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu i uniknięciu sytuacji, w której osoba jest opodatkowana w dwóch państwach za tę samą czynność. DTA jest umową między państwami, a nie między osobami fizycznymi. EKUZ jest natomiast dokumentem, który uprawnia cudzoziemca do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w danym państwie.

Cudzoziemiec i ubezpieczenie zdrowotne: jak to działa?

Cudzoziemiec, który przybywa do Polski może ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemca zdrowotne na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skorzystanie z usług Narodowego Funduszu Zdrowia, a drugim – zakup polisy ubezpieczeniowej w prywatnej firmie ubezpieczeniowej. Aby móc skorzystać z usług NFZ, cudzoziemiec musi posiadać ważny paszport oraz kartę pobytu. Osoby przebywające na terenie Polski na podstawie wizy schengen lub wizy turystycznej mogą korzystać ze świadczeń medycznych w ramach NFZ, pod warunkiem posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Natomiast cudzoziemcy przebywający na terenie Polski na podstawie wizy studenckiej lub wizy imigracyjnej mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie zdrowotne a cudzoziemcy: jakie są różnice?

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski może korzystać z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) lub na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

W Polsce obowiązuje system ubezpieczeń zdrowotnych, w którym składki są płacone przez pracodawców oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast cudzoziemcy mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego tylko wtedy, jeśli mają stały i legalny dochód. W przypadku cudzoziemców pracujących na umowach o dzieło lub zlecenie składki są pobierane od wynagrodzenia. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również osoby przebywające na terytorium Polski w celach turystycznych lub służbowych.

Czy cudzoziemcy mogą korzystać z polskich ubezpieczeń zdrowotnych?

Cudzoziemcy mogą korzystać z polskich ubezpieczeń zdrowotnych, ale istnieją pewne ograniczenia. Przede wszystkim, muszą oni posiadać ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Ponadto, muszą mieć stały adres w Polsce oraz ubezpieczenie zdrowotne od co najmniej 3 miesięcy. Cudzoziemcy mogą korzystać z polskich szpitali i przychodni, ale niektóre leki i procedury medyczne są dostępne tylko dla osób posiadających polskie obywatelstwo.

Jakie są koszty ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców w Polsce?

Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą korzystać z polskiego systemu ochrony zdrowia na podstawie umów międzynarodowych, które Polska zawarła z innymi państwami. Umowy te gwarantują cudzoziemcom dostęp do świadczeń medycznych na takich samych zasadach, jak obywatelom Polski. Osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy turystycznej lub wizy schengen mają prawo do bezpłatnej pomocy medycznej w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych na terenie całej Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Aby otrzymać EKUZ, należy udać się do swojego ubezpieczyciela w kraju pochodzenia i poprosić o wydanie karty.

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski może korzystać z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) lub na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Osoby przebywające w Polsce na podstawie innych wiz, np. studenckich lub służbowych, mogą skorzystać ze świadczeń medycznych na podstawie umów międzynarodowych, które Polska zawarła z ich krajem o pochodzeniu. Więcej informacji można uzyskać w placówkach dyplomatycznych tych państw.

Gdzie można uzyskać pomoc medyczną bez ubezpieczenia zdrowotnego?

W Polsce istnieje wiele miejsc, w których można uzyskać pomoc medyczną bez ubezpieczenia zdrowotnego. Jednym z takich miejsc jest Szpital Św. Zofii w Warszawie. Szpital Św. Zofii oferuje bezpłatną pomoc medyczną osobom, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego. Innym miejscem, w którym można uzyskać bezpłatną pomoc medyczną jest Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych przy ul. Wilczej w Warszawie. Poradnia ta oferuje bezpłatne konsultacje i terapie osobom, które cierpią na problemy psychiczne.

Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym, jeśli jesteś cudzoziemcem?

Cudzoziemiec, który przybywa do Polski na pobyt stały lub czasowy powinien zapewnić sobie ubezpieczenie zdrowotne. Może to zrobić na kilka sposobów. Najprostszym jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej w jednej ze znanych firm ubezpieczeniowych. Warto jednak pamiętać, że takie ubezpieczenie nie obejmuje całego koszyka świadczeń medycznych i może być dość drogie.

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z systemu ubezpieczeń społecznych, który obowiązuje w Polsce. Aby móc korzystać ze świadczeń medycznych na takich samych zasadach jak obywatele polscy, cudzoziemiec musi posiadać status ubezpieczonego lub uprawnionego do tych świadczeń. Status ten można uzyskać poprzez:

  • podpisanie umowy o pracę/umowy o dzieło w Polsce – pracodawca będzie odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne;
  • prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – samemu będzie się należało opłacać składki;
  • bycie członkiem rodzinnym osoby ubezpieczonej (małżonek, dziecko) – składki będzie opłacać osoba ubezpieczona;
  • posiadanie statusu studenta lub doktoranta – składki będzie opłacać sama/sam uczelnia;
  • bycia bezrobotnym i objętym programem aktywizacji zawodowej – składki będzie opłacać urząd pracy.

You may also like...